استحکام‌ حامی حال خوب مردم

|

معرفی فعالیت

گروه سرمایه گذاری استحکام سیاست های سرمایه گذاری خودرا تنها محدود به عرصه صنعت نکرده است بلکه پا را فراتر گذاشته و به عرصه های ارزشمندی همچون هنر نیز ورود کرده و سیاست گذاری در جهت سرمایه گذاری در این عرصه را در دستورکار تخصصی خود قرار داده است. ما بر این باوریم که هنر و هنرمند هر دو سرمایه ای عظیم و بدون جایگزین هستند و به خوبی می توانند تاثیرات شگرفی را در ایجاد حس امید، بالندگی و موفقیت برای جامعه را رقم بزند. در همین راستا گروه سرمایه گذاری استحکام با راه اندازی خانه هنر دزفول و واگذاری مدیریت آن به عزیزان هنرمند، حلقه مفقوده هنر و سرمایه را برای اولین بار در کشور ایجاد کرده است. لذا از تمامی هنرمندان عزیز وبویژه صاحبان ایده و خلاقیت در عرصه بزرگ هنر دعوت می شود با برقراری ارتباط با خانه هنر استحکام و گفتگو با کارشناسان این مرکز، طرح ها و ایده های ارزشمند خودرا مطرح نموده تا ضمن بررسی و انجام تحقیقات کارشناسی درخصوص سطح کیفیت و بهره وری طرح، از حمایت لازم بجهت اجرا برخوردار گردد.

استحکام‌ حامی حال خوب مردم

نمایش طنز کاربَفک

جای طرح شما خالیست!

جای طرح شما خالیست!

جای طرح شما خالیست!