|

پروژه‌های ساخته شده استحکام

قبل
بعدی

|

پروژه‌های درحال ساخت استحکام

قبل
بعدی

پروژه مطهری

آدرس: خیابان مطهری بین عارف و نصر

درجه پیشرفت فیزیکی 75%

مشخصات فنی

قبل
بعدی

پروژه افق

آدرس:خیابان افق بین روستا و مهتاب

درجه پیشرفت فیزیکی 75%

مشخصات فنی

قبل
بعدی

پروژه مدرس

آدرس: خیابان مدرس بین ارستو و فداییان اسلام

درجه پیشرفت فیزیکی 30%

مشخصات فنی

قبل
بعدی

پروژه نبوت

آدرس: خیابان نبوت بین پیام آوران و نواب صفوی

درجه پیشرفت فیزیکی 90%

مشخصات فنی