استحکام‌ حامی حال خوب مردم

|

معرفی فعالیت

گروه سرمایه گذاری استحکام سیاست های سرمایه گذاری خودرا تنها محدود به عرصه صنعت نکرده است بلکه پا را فراتر گذاشته و به عرصه های ارزشمندی همچون هنر نیز ورود کرده و سیاست گذاری در جهت سرمایه گذاری در این عرصه را در دستورکار تخصصی خود قرار داده است. ما بر این باوریم که هنر و هنرمند هر دو سرمایه ای عظیم و بدون جایگزین هستند و به خوبی می توانند تاثیرات شگرفی را در ایجاد حس امید، بالندگی و موفقیت برای جامعه را رقم بزند. در همین راستا گروه سرمایه گذاری استحکام با راه اندازی خانه هنر دزفول و واگذاری مدیریت آن به عزیزان هنرمند، حلقه مفقوده هنر و سرمایه را برای اولین بار در کشور ایجاد کرده است. لذا از تمامی هنرمندان عزیز وبویژه صاحبان ایده و خلاقیت در عرصه بزرگ هنر دعوت می شود با برقراری ارتباط با خانه هنر استحکام و گفتگو با کارشناسان این مرکز، طرح ها و ایده های ارزشمند خودرا مطرح نموده تا ضمن بررسی و انجام تحقیقات کارشناسی درخصوص سطح کیفیت و بهره وری طرح، از حمایت لازم بجهت اجرا برخوردار گردد.

استحکام‌ حامی حال خوب مردم

جای طرح شما خالیست!

جای طرح شما خالیست!

جای طرح شما خالیست!

جای طرح شما خالیست!