طرح‌ حمایت از تولید و پروژه‌های صنعتی

|

معرفی

همانطور که همه می‌دانیم اصلاح بنیان‌های اقتصادی کشور عزیزمان در گرو گسترش تولید و صنایع تولیدی است.
افزایش اشتغال، کاهش تورم و توقف گرانی، افزایش ارزش پول ملی و از بین رفتن رکود در بازار، همه و همه از دست آوردهای رونق تولید بومی و ملی است.
گروه سرمایه گذاری استحکام بر همین مبنا و با هدف هدایت سرمایه های مردمی به سمت رونق صنعت و حمایت از پروژه های تولیدی از یکسو و سهیم بودن سرمایه گذاران در سودآوری صنایع از سوی دیگر، حمایت خودرا از تمامی صاحبان طرح ها و پروژه های صنعتی اعلام می دارد.
در این طرح تمامی صاحبان ایده های صنعتی می توانند بجهت آغاز و یا تکمیل پروژه خود، طرح توجیهی پروژه و برآورد مالی کارشناسی شده را به گروه سرمایه گذاری استحکام ارائه نمایند و به تبع آن در صورت حصول تاییدات و توافقات اولیه از حمایت های های مالی و معنوی استحکام برخوردار گردند.

قبل
بعدی